.

Actieve gemeenten in de provincie Flevoland

Dronten

In 2009 is de gemeente Dronten een millennium-gemeente geworden. In 2011 kreeg zij de titel Fairtrade gemeente. Een lokale werkgroep heeft zich hier sinds 2009 voor ingezet en zet zich nog steeds in om Fairtrade gemeente te blijven. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse (maatschappelijke) organisaties, bedrijven/ondernemers, winkeliers, consumenten en gemeente. Om een Fairtade Gemeente te mogen zijn heft Gemeente Dronten aan een zestal criteria verbonden: het instellen van de lokale werkgroep, het inkopen van producten en in beleid vertalen van Fairtrade, het bevorderen van verkoop van Fairtrade producten, en bevorderen van kennis over Fairtrade op bv scholen, het organiseren van evenementen en publiciteit voor Fairtrade; en als laatste het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen.
De Millenniumdoelstellingen 7 en 8 staan bij Fairtrade centraal (meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu, en er is meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp).
Sindsdien zijn er op het gebied van duurzaamheid en Fairtrade veel initiatieven ontplooid binnen de gemeente Dronten. Duurzaamheid, MVO en Fairtrade komen steeds meer onder de aandacht en de urgentie om duurzaam te leven wordt ook steeds meer erkend in de samenleving. Het college heeft in het coalitieakkoord ook nogmaals aangegeven zich extra te willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, MVO en Fairtrade. De werkgroep Fairtrade en gemeente zijn er trots op dat ze al sinds 2011 de titel Fairtrade gemeente zijn en dragen dit graag uit.

Bekijk deze gemeente

Lelystad

Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Lelystad bij de behandeling van de Duurzaamheidsnota met zeer brede steun een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om Lelystad de status van Fairtrade gemeente te laten verkrijgen. En indien er geen zwaarwegende bezwaren zijn die status ook zo snel mogelijk aan te vragen. De verantwoordelijk wethouder (Elly van Wageningen) heeft aangegeven dat zij hier graag mee aan de slag gaat. De Wereldwinkel Lelystad heeft direct haar hulp aangeboden, en samen met de gemeente zijn we nu aan de slag.

Fairtrade gemeente zijn is echter niet alleen iets van de gemeente, het is iets van de hele Lelystadse samenleving. Vandaar dat we met elkaar in gesprek zijn om ideeën op te halen waarmee we als Lelystadse samenleving (inwoners, bedrijfsleven, organisaties en instellingen) invulling kunnen geven aan ‘Fairtrade gemeente Lelystad’. Daarbij hopen we ook mensen met elkaar te verbinden die Fairtrade een warm hart toedragen. En niet alleen Fairtrade. Een belangrijk element van Fairtrade is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid. Ons doel is om die twee netwerken met elkaar te verbinden.

Bekijk deze gemeente

Noordoostpolder

De werkgroep die gezorgd heeft voor certificering, is overgegaan, onder leiding van de gemeente, naar de pioniers van de toekomst. Zie ook www.pioniersvandetoekomst.nl.

De pioniers van de toekomst richt zich op duurzame verbindingen en is georganiseerd rondom een aantal thema's, waarom fairtrade.

Bekijk deze gemeente
Doe ook mee
.