Global Goals

In een duurzame wereld zijn (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht....

….zodat de aarde niet uitgeput raakt.

Afbeelding voor Global Goals
Afbeelding voor Global Goals

Samen werken aan een eerlijke wereld

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015 (bron: sdgnederland.nl)

Samenhang SDG’s en Fairtrade

Door mee te werken aan de missie en activiteiten van de Fairtrade Gemeente campagne draag je automatisch bij aan het dichterbij brengen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Andere organisaties en personen werken vanuit andere invalshoeken aan het behalen van de SDG’s. Door met deze partijen samen te werken, bundel je krachten en kun je samen werken aan meer zichtbaarheid van de doelen. Dit is positief voor alle betrokken partijen en voor de wereld. Dit komt tot uitdrukking in het zesde criterium van de handleiding: Fairtrade en de SDG’s.

Je kunt dit criterium behalen door een van de volgende activiteiten te organiseren:

  • Het opzetten van een platform waarin verschillende burgerinitiatieven die werken aan de SDG’s bij elkaar komen, ervaringen uitwisselingen en samen activiteiten organiseren.
  • Het organiseren van een SDG-evenement, waarbij de Fairtrade Gemeente werkgroep ervoor zorgt dat er binnen dit evenement voldoende aandacht is voor Fairtrade.
  • Het opzetten van een voorlichtingscampagne. Niet iedereen kent de SDG’s en niet iedereen weet hoe Fairtrade bijdraagt aan de SDG’s. Hier kun je bijvoorbeeld op scholen, bij de gemeente of bij ondernemers meer over vertellen of voorlichting geven via (sociale) media.
  • Of bedenk een eigen activiteit rondom SDG’s en Fairtrade.

Fairtrade Gemeente draagt bij aan 10 van de 17 SDG’s

Door je in te zetten voor de doelstellingen en activiteiten van Fairtrade Gemeente draag je maar liefst bij aan 10 van de 17 ontwikkelingsdoelen!

Foto van

Fairtrade Gemeenten focussen op de volgende doelen

SDG1 | Geen armoede
De Fairtrade minimumprijs draagt bij aan de strijd tegen armoede. De minimumprijs is een vangnet voor 1,7 miljoen boeren en arbeiders in meer dan 75 landen.

SDG2 | Geen honger
Een einde aan honger begint bij een eerlijke prijs. Kleinschalige boeren leveren 70% van het eten van de wereldbevolking en kunnen een grote rol spelen bij het beëindigen van wereldhonger, maar alleen als ze eerlijke prijzen krijgen voor hun gewassen en de juiste ondersteuning.

SDG5 | Gendergelijkheid
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is een van de Fairtrade principes. Fairtrade versterkt de rol van vrouwen door discriminatie op grond van geslacht, seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen te verbieden. Daarnaast wordt de Fairtrade premie ingezet voor scholing op het gebied van vrouwelijk leiderschap.

SDG8 | Waardig werk en economische groei
Fairtrade zorgt er niet alleen voor dat boeren en producenten hun werk op waardige wijze kunnen doen, maar ook dat arbeiders op plantages fatsoenlijke lonen krijgen en onder fatsoenlijke omstandigheden kunnen werken. Momenteel profiteren circa 200.000 arbeiders van de Fairtrade principes.

SDG10 | Ongelijkheid verminderen
Fairtrade werkt aan een beter inkomen voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden en draagt zo bij aan het verkleinen van de inkomensongelijkheid. Fairtrade gaat discriminatie tegen door iedereen gelijke kansen te geven op het gebied van opleiding en promotie en door iedereen te betrekken in besluitvormingsprocessen. 

SDG11 | Duurzame steden en gemeenschappen
Niet alleen creëert Fairtrade Gemeente een hechte gemeenschap in de plaats waar zij actief zijn, Fairtrade Gemeente is een landelijke en internationale beweging waarin over de hele wereld mensen streven naar hetzelfde doel. De Fairtrade coöperaties zijn hechte gemeenschappen in ontwikkelingslanden waarbij boeren en producenten elkaar bijstaan en versterken.

SDG12 | Verantwoorde consumptie en productie
Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten. Aan de ene kant worden producentenorganisaties ondersteund om te voldoen aan de Fairtrade sociale en milieunormen. Aan de andere kant zijn inkopers verantwoordelijk voor eerlijke prijzen, transparante contracten, etc. Daarnaast creëren Fairtrade en Fairtrade Gemeente bewustwording onder consumenten over verantwoorde consumptie en productie. 

SDG13 | Klimaatactie
Fairtrade ondersteunt boeren om op een zo milieuvriendelijk mogelijk wijze te produceren. Daarnaast bereidt Fairtrade via scholing boeren voor de gevolgen van de opwarming van de aarde en hoe daar met landbouwmethoden op in te spelen. Daarnaast is de zogenaamde Fairtrade Climate Standard ontwikkeld, die garandeert dat compensatie van CO2 uitstoot op een manier gebeurt die voldoet aan de Fairtrade principes. 

SDG16 | Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Transparantie en zeggenschap zijn belangrijk binnen Fairtrade. Het Fairtrade keurmerk is voor 50% van de boeren, producenten en arbeiders en daarmee hebben ze zeggenschap binnen de Fairtrade beweging. Coöperaties besluiten zelf waaraan de Fairtrade premie besteed wordt. Een veilige werkomgeving en geen kinderarbeid zijn essentiële onderdelen van de Fairtrade principes. 

SDG17 | Partnerschap om de doelen te bereiken
Eerlijke handel is in zichzelf al een partnerschap tussen producenten, inkopers, verkopers en consumenten. Eerlijke handel de norm maken kan alleen maar als iedereen meewerkt, zowel overheden (in hun rol als beleidsmaker en als inkoper), bedrijven, maatschappelijk middenveld en consumenten. Fairtrade werkt met al deze partijen samen, van lokaal tot internationaal niveau.

Meer informatie over de SDG’s vind je op www.sdgnederland.nl

Zo geef je invulling aan de Global Goals

Lees meer over dit criterium

Criterium 6 | SDG’s