Terug

Wy donderje net samar wat fuort!

Het begon 14 jaar geleden met De Oprommer. Toen haalde Pa Dijkstra met 1 paar extra handen woningen leeg. Nu zijn er zes jongens aan het werk. Van alleen meubelen meenemen tot en met het schoonmaken en soms zelfs schilderen. De aankoop van een loods zorgde voor de uitbreiding: De Oprommerloads. Een mooie plek voor alle huisraad waar dochter Jitske de scepter zwaait. "We krije echt komplete ynboedels en soms hiele samlingen. Dat makket ús winkel dochs wol wat oars as oare twaddehânsk winkels.”    
Afbeelding voor Wy donderje net samar wat fuort!

“In de loads van de Oprommer steane konteners dêr ’t hout, izer, kabels en mear sortearre wurde. Dizze materialen kinne wer opnij brûkt wurde. Wy gearwurkje mei We Cycle en Wygoud Berlstum as it giet om it ferwurkje, opknappe en ferkeapje van wytguod. Klean, matrassen en oar guod diele wy ek wol út oan goede doelen. It nijste projekt is de kleansouder. Ek hjir meitsje wy gebrûk fan âld hout. Fan âlde buizen meitsje we kleanrekken. Safolle mooglik opnij brûke. Wy donderje net samar wat fuort!” We organisearje ek de Waadstrúnrûte. Dêr dogge no al 23 bedriuwen oan mei. Dat jout de grutte, mar ek de lytse winkels dy ’t oars minder omtinken krije in boost. Wy hawwe dit tegearre mei De Friezinne opset. Ek in klup mei altyd leuke duorsume ideeën.”

Veel meer tweedehands winkels
Waadhoeke heeft veel meer tweede hands winkels die bijdragen aan de doelstelling van Fairtrade en aan meerdere SDG’s. Zij bieden een fijne werkplek, kiezen door hergebruik van materialen en zorgen voor minder productie en minder afval.