Deelnemers in gemeente Leeuwarden

25 deelnemers

A House of Happiness/Royal Vriesco

Meester P.J. Troelstraweg 147-2
8919AA - Leeuwarden
Fairtrade

Beautysalon Your Moment

Bijenhofstraat 3
8922CZ - Leeuwarden

Bijzondereboekjes.nl

Lytse Buorren 14
9088 AJ - Wirdum

Blauwe zone, merken en campagnes

Schrans 26
8932NE - Leeuwarden
voorheen Mas Outreach

Buro Saris

Antillenweg 134
8931BW - Leeuwarden

Ekwadraat

Ynduksjewei 4
8914 CA - Leeuwarden
https://ekwadraat.com/
Fairtrade

Evangelische Boekwinkel Ljocht

Kelders 11
8911 JC - Leeuwarden
https://www.ljochtleeuwarden.nl/
Fairtrade

Fryslân Fungies

James Wattstraat 4
8912 AR - Leeuwarden
fryslanfungies.nl
Fairtrade

Gezondheidscentrum It Kleaster

It Kleaster 1
9089 BX - Wytgaard
https://itkleaster.uwartsonline.nl/
Fairtrade

Grendel Schoonmaak

Marsweg 2
8938 AM - Leeuwarden
https://www.grendelschoonmaak.nl/
Fairtrade

A House of Happiness/Royal Vriesco

Meester P.J. Troelstraweg 147-2
8919AA - Leeuwarden
Fairtrade

Beautysalon Your Moment

Bijenhofstraat 3
8922CZ - Leeuwarden

Bijzondereboekjes.nl

Lytse Buorren 14
9088 AJ - Wirdum

Blauwe zone, merken en campagnes

Schrans 26
8932NE - Leeuwarden
voorheen Mas Outreach

Buro Saris

Antillenweg 134
8931BW - Leeuwarden

Ekwadraat

Ynduksjewei 4
8914 CA - Leeuwarden
https://ekwadraat.com/
Fairtrade

Evangelische Boekwinkel Ljocht

Kelders 11
8911 JC - Leeuwarden
https://www.ljochtleeuwarden.nl/
Fairtrade

Fryslân Fungies

James Wattstraat 4
8912 AR - Leeuwarden
fryslanfungies.nl
Fairtrade

Gezondheidscentrum It Kleaster

It Kleaster 1
9089 BX - Wytgaard
https://itkleaster.uwartsonline.nl/
Fairtrade

Grendel Schoonmaak

Marsweg 2
8938 AM - Leeuwarden
https://www.grendelschoonmaak.nl/
Fairtrade

Kantoorvakhandel Goinga B.V.

Apolloweg 6
8938 AT - Leeuwarden
https://www.goinga.nl/
Fairtrade

Kringloop Grou

Muldyk 3
9001 XV - Grou
https://kringloopgrou.nl/
Fairtrade

Maatschap Bouma, biologische melkveehouderij

Hôflân 8a
9001ZG - Grou
Fairtrade

Miedema Hout

Uranusweg 1
8938 AJ - Leeuwarden
miedemabouwmaterialen.nl

O3 Leeuwarden

Blokhuisplein 40
8911 LJ - Leeuwarden
Fairtrade

Pit Concept & Copy

Emmakade 79
8921 AH - Leeuwarden
https://www.pitcc.nl/
Fairtrade

Pottle

UItendijksterweg 7
8931 BK - Leeuwarden

Praktijkenpand Grou

Oostergoostraat 42 -44
9001CL - Grou
https://praktijkenpand.nl/
Fairtrade

Salon Postma kappers

Nieuwestad 12
8811 CS - Leeuwarden
Fairtrade

SanneS Edelsmederij

Sint Jacobsstraat 22
8911 KS - Leeuwarden
https://www.sannes.frl/
Fairtrade

Stadshout Leeuwarden

Greate Buorren 20
9055 MT - Britsum
Fairtrade

STIP Stencilwerk

Nieuwe Hollanderdijk 9
8932 ES - Leeuwarden
https://stipwerk.nl/
Fairtrade

Technea Duurzaam

Pallasweg 13
8938 AS - Leeuwarden
https://www.technea.nl/
Fairtrade

Topspin Nederland

Marsweg 2
8938 AM - Leeuwarden
http://www.topspinnederland.nl/
Fairtrade

Yn’e Sinne Farm

Leppedyk
9001 ZD - Jirnsum
ynesinnefarm.nl