.

MVO in Veenendaal

Eerlijk handelen (FairTrade) en duurzaam inkopen (FairMade) is toch logisch?
‘hoe liften we mee met MVO bij Veenendaalse bedrijven? ‘


Wat vooraf ging

1. Prestatie indicator nr 6 – MVO:
De werkgroep zorgt er door initiatieven te nemen voor dat bedrijven of organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun eigen bedrijfsvoering gaan opnemen. Van de initiatieven die in deze handleiding worden aangereikt als mogelijkheden wordt er minimaal één uitgewerkt. Een andere mogelijkheid is dat er een vergelijkbaar initiatief wordt opgestart.

toelichting:
In de Handleiding ‘Maak ook jouw gemeente fairtrade’ is bij prestatie indicator 6 het onderwerp omschreven als: Natuurlijk is het wenselijk dat iedereen fairtrade producten verkoopt, inkoopt of gebruikt , maar er zijn veel andere initiatieven die een andere insteek hebben dan fairtrade, maar wel maatschappelijke verantwoord zijn en bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan: groene stroom, streekproducten en microkredieten. In deze campagne is het ook belangrijk om deze initiatieven te stimuleren, dus bestaat er nog een ander criterium waar deze initiatieven onder geschaard kunnen worden: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wellicht zijn deze bedrijven of organisaties, die nu al op welke manier dan ook bezig zijn een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, in de toekomst wél van plan om ook fairtrade als belangrijk principe in hun organisatie op te nemen. Vandaar dat dit soort initiatieven kunnen meetellen in onze campagne , maar dan niet in het kader van eerlijke handel, maar onder de kop MVO

2. Beschrijving situatie in Veenendaal
Ondernemers en organisaties in de gemeente Veenendaal hebben de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo heeft Gemeente Veenendaal in samenwerking met Samen voor Veenendaal (stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) in 2013 een jaarlijks uit te reiken MVO-Award ingesteld (optie 4). Bedrijvenkring Veenendaal (BKV) heeft het stimuleren van MVO-beleid als speerpunt gekozen in het kader van zijn jubileumjaar. Bedrijven en Gemeente hebben in 2014 een ‘convenant duurzaamheid’ gesloten. Er is een jaarlijkse Marktplaats Duurzaam Ondernemen. Een aantal bedrijven vermeldt op hun website wat hun visie en inspanningen zijn met betrekking tot MVO. En er zijn organisaties die MVO-beleid hebben, maar daar (nog) geen ruchtbaarheid aan willen geven.

3. Analyse
De initiatieven zijn echter versnipperd, en men weet niet altijd hoe het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de eigen organisatie handen en voeten te geven. De term Maatschappelijk Verantwoord De term MVO is -helaas- ook een containerbegrip geworden: de ideeën die ondernemingen er over hebben, stemmen niet altijd overeen met wat onder MVO moet worden verstaan.

De Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal stelt zich daarom ten doel de ondernemingen in Veenendaal te stimuleren MVO daadwerkelijk op te pakken (optie 1), en wel door het bieden van bewustwording, informatie en ondersteuning. Het campagneteam wil de mogelijkheid open houden dat daarbij ook de onderwerpen Fair Finance (optie 2) en Klimaatverandering en klimaatneutraal ondernemen (optie 5) aan de orde komen.

4. Beoogde resultaten
Ondernemingen in Veenendaal stimuleren MVO op te pakken en bewustwording te vergroten door informatie en ondersteuning op maat te bieden.
Wat de ervaringen zijn
In een rondgang langs bedrijven en gebruikmakend van het lokale netwerk werd al snel duidelijk: het is geen automatisme dat het management van een onderneming of een grote organisatie onmiddellijk aanslaat op FairTrade en FairMade als (logisch) onderdeel van de bedrijfsvoering. Een uitleg geeft enige duidelijkheid, maar zonder het benoemen van de voorbeelden –zo mogelijk lokaal; herkenbaarheid- biedt het geen kans op succes. Begripsverwarring speelt ook een rol. Wat verstaan we onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); de definitie. Maar wat is de relatie met duurzaam- en maatschappelijk ondernemen ? Is MVO hetzelfde als MBO? Maar wellicht nog belangrijker: zijn we het met elkaar eens welke definities we gaan gebruiken als startpunt van de discussies ?

Samenvattend:
 Een langere doorlooptijd is nodig en die tijd ook nemen. MVO is al niet een onderdeel van de bedrijfsvoering waarvoor frequent aandacht is. Laat staan voor het betrekken van FairTrade en Fairmade !
 Het begrippenkader met elkaar afstemmen en benoemen dat de focus op één onderdeel van een groter geheel is gericht: FairTrade en FarMade.
 Expliciet maken dat er –heel veel- andere aspecten zijn die om aandacht vragen, maar –hoe nuttig en zinvol ook- buiten de gekozen focus : FairTrade en FairMade als logisch onderdeel van de bedrijfsvoering wordt gehouden; de begrenzing van het traject.
 MVO moet al een beleidsuitgangspunt zijn van de onderneming of de organisatie. FairTrade en FairMade mogen misschien de aanleiding zijn om MVO-beleid te ontwikkelen, maar niet de kapstok waaraan een heel bedrijfsvoering proces wordt opgehangen.
 Praktijkvoorbeelden zijn een onmisbare schakel en kunnen het verschil maken tussen succes en een mislukking.
 De praktijkvoorbeelden van de integratie van FairTrade en FairMade binnen MVO zijn tevens het visitekaartje voor het traject. Koester die voorbeelden. Plaats de onderneming of de organisatie in de rol van ambassadeur.
 ‘ons kent ons’ . Ondernemers praten (gemakkelijk) met ondernemers. Organisaties wisselen (gemakkelijk) informatie en ervaringen met elkaar uit. De Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal heeft een afgepaste rol als de contacten zijn gelegd: kenniscentrum, adviseur en ondersteuner. Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd!.
 Overkoepelende (branche) organisaties en netwerkrelaties kunnen de aanjaagfunctie vervullen. Periodiek met het oliekannetje rond gaan !
 De introductie moet simpel zijn, de praktijkvoorbeelden herkenbaar en de aan te reiken informatie ‘to the point’ . FairTrade en FairMade moet een logisch onderdeel van MVO zijn.
 De uitdaging zit ‘m in het feit dat de aan te reiken handvatten herkenbaarheid oproepen en de verzuchting: blijkens de checklist doen we al veel, moet het nog wel worden opgeschreven en vervolgens worden geborgd als onderdeel van het MVO-beleid.

Wat is het perspectief op een traject om FairTrade en FairMade mee te laten liften als onderdeel van het MVO-beleid.

Vanwege bovenomschreven ervaringen in 2016-2017 tijdens de Fairtrade campagne is er voor gekozen om via de lokale, overkoepelende organisaties een ingang te hebben den bespreekbaar te maken dat het onderwerp FairTrade en FairMade onderdeel is van de bedrijfsvoering (MVO-beleid). Contacten zijn gelegd met de Bedrijvenkring Veenendaal, de gemeente Veenendaal en zorgorganisatie Reinaerde-regio Heuvelrug. Insteek van de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal: hoe kunnen we genoemde organisatie een rol laten vervullen. Niet als vooruitgeschoven post of een ambassadeursfunctie-op-afroep. Maar een positie te laten innemen dat zij het integreren van FairTrade en FairMade in het MVO-beleid van Veenendaalse ondernemingen en organisaties als hun verantwoordelijkheid wordt beschouwd!!. De Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal op de achterhand als kenniscentrum, adviseur en ondersteuner.

Fair Connect Day –
Op donderdag 16 november 2017 is ingezet op:
 Een (netwerk)ontbijt met leden van de Bedrijvenkring Veenendaal. Het bestuur van de Bedrijvenkring Veenendaal nodigt uit en commenteert zich aan de gekozen insteek.
 Een (bedrijfs)lunch voor bestuur en personeel van de gemeente Veenendaal in het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis van Veenendaal. Het gemeentebestuur nodigt uit en enthousiasmeert de deelname aan de lunch. Mede met behulp van de cateraar die verantwoordelijk is voor het bedrijfsrestaurant.
 Een (netwerk)high tea voor relaties van zorgorganisatie Reinaerde – regio Heuvelrug. Het management nodigt uit en laat zien dat een high tea is samen te stellen met FairTrade en FairMade producten.
De Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal is verantwoordelijkheid voor de invulling, de inkoop, het programma en de presentatie alsmede het faciliteren tijdens het ontbijt, de lunch en de high tea.

De ontwikkelde placemat, de flyers met informatie, de samengestelde Goodie Bag met achtergronden en faire producten alsmede het Draaiboek zijn bijgevoegd.

Demonstraties werden verzorgd over Fairtrade koffie op de werkvloer, eerlijke ambachtelijke streekproducten tijdens de lunch en de samenstelling van Fairtrade thee en kruiden uit ‘de enige thee- en kruidenfabriek in Veenendaal’ . De bijgevoegde foto’s laten zien dat er veel belangstelling was voor de drie onderdelen van Fair Connect Day

Meest essentieel: de Bedrijvenkring Veenendaal, de gemeente Veenendaal en zorgorganisatie Reinaerde-regio Heuvelrug hebben zich tijdens Fair Connect Day gecommitteerd om mee te helpen FairTrade en FairMade in het MVO-beleid te integreren.

Wat zijn de vervolg-acties?

Concreet: in december 2017 wordt een overleg gepland tussen de Bedrijvenkring, de gemeente Veenendaal, zorgorganisatie Reinaerde-regio Heuvelrug en de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal.

Inzet: Netwerkbijeenkomsten organiseren bij een onderneming of een organisatie met ervaring in het ontwikkelen van MVO-beleid en het presenteren van de praktijksituaties.

.